بازدید از تشکلها

حضور در محل استقرار کانون­های فرهنگی و مهدوی مرتبط با مجموعه عهد همدلی و بازدید فعالیت­ها جهت ایجاد ارتباط نزدیک و عاطفی با این تشکل­ها