تشکلهای مهدوی رسمی

با تبریک ایام و اعیاد خجسته رجب و شعبان آیا میدانید تعدادی از کانون ها و تشکل های مرتبط با مجمع تشکل های مهدوی استان خراسان رضوی «عهد همدلی» به…