مجمع عمومی و انتخابات

⭕️ جلسه مجمع عمومی موسسه عهدهمدلی 💠 به همراه انتخابات چهارمین دوره هئیت مدیره عهدهمدلی 📆 زمان: سه شنبه ۱۹ اسفندماه ساعت ۱۵ 🏢 مکان: بلوار مدرس، سازمان تبلیغات اسلامی،…