اجتماع عظیم منتظران

پیام جانباز سرافراز دفاع مقدس و ریاست هیئت امنای عهدهمدلی، سردارصفایی به مناسبت مراسم استغاثه جهانی منتظران ظهور:معنی حقیقی انتظار یعنی قیام به حق، پس باید عملا عشقمان را با…